Asumisopas

Asuminen on yhteistyötä. Olemme kaikki jonkun naapureita, ja haluamme kaikki sujuvaa ja viihtyisää asumista.
Tässä muutamia käytännön ohjeita ja neuvoja kivaan asumiseen.

Lataa opas
Asukasdemokratia

Asukasdemokratia perustuu lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/90). Laki ja siihen liittyvää aineistoa on jokaisen asukastoimikunnan käytössä. Katso toiminnassa olevat asukastoimikunnat asukastoimikunta sivulta. Asukkaat käyttävät päätösvaltaansa asukaskokouksessa, joka järjestetään n. kerran vuodessa. Asukaskokous valitsee 1-2 vuodeksi kerrallaan 5 – 10 jäsenisen asukastoimikunnan hoitamaan talon yhteisiä asioita. Eri asukastoimikuntien jäsenistä koostuu neuvotteleva valiokunta, joka käyttää asukkaiden ylintä päätäntävaltaa. Asukaskokous valitsee myös asukkaiden ehdokkaat hallitukseen. Hallituksissa on viisi (5) jäsentä, joista kaksi (2) on asukkaiden edustajia.

Asukastoimikunnan tehtävänä on mm. päättää:

 • askartelu- ja kerhohuoneiden käytöstä
 • talkoiden järjestämisestä
 • kerho- ja muun vastaavan toiminnan järjestämisestä
 • talokohtaisen asukastoiminnan määrärahan käytöstä
 • muista asukastoimikunnan päätettäväksi annetuista asioista

Tehdä esityksiä ja neuvotella:

 • talousarviosta
 • vuokranmäärityksestä
 • korjaustarpeista ja suunnitelmista
 • istutusten ja pihavälineiden hankinnasta ja parantamisesta
 • huoltoon ja siivoukseen liittyvistä seikoista

Valvoa yhteistyössä isännöitsijän kanssa:

 • päivittäistä huoltoa ja siivousta
 • korjaustoimintaa

Asukastoimikunta saa KOy Kajaanin Pietarilta käyttöönsä tarpeelliset tiedot talon asioista. Asukastoiminta luo talon me -henkeä toiminnan ja kokousten kautta. Vanha viisaus on, että asiat ratkeavat parhaiten kysymällä ja puhumalla suoraan asianomaisten kanssa. Näin selviävät väärinymmärrykset. Jokainen asukas rakentaa omalta osaltaan talossa viihtymistä ja asumismukavuutta!

Asukkaan velvollisuudet

Vuokranmaksu

Vuokra ja sen yhteydessä suoritettavat muut maksut (sauna, vesi, autopaikka) on maksettava kunkin kuukauden 10. päivään mennessä. Jos maksaessasi viitteellä tapahtuu virhe (väärä viitenumero), niin ota yhteyttä KOy Kajaanin Pietarin vuokravalvontaan, jotta asia voidaan korjata.

Myöhästyneistä suorituksista peritään viivästyskorkoa, joka on seitsemän (7) prosenttiyksikköä yli kunakin vuonna Suomen Pankin vahvistaman viitekoron. On ehdottoman tärkeää, että vuokranmaksusta huolehditaan ajallaan. Kaupunki tai mikään muukaan taho ei korvaa Pietarille maksamattomia vuokria, vaan ne peritään tarvittaessa oikeusteitse asukkaalta. Maksamattomat vuokrat korottavat talon kaikkien asukkaiden vuokria.

Jos joudut taloudellisiin vaikeuksiin, etkä kykene maksamaan vuokraasi ajallaan, niin toimi seuraavasti:

 • tarkista ensin oikeutesi Kelan asumistukeen
 • selvitä Kelalta mahdollisuutesi toimeentulotukeen
 • ota heti yhteys Pietarin vuokravalvontaan, sieltä voit saada tietoja ja opastusta, miten kannattaa toimia
 • luulo ei ole tiedon väärtti – oikeuksiensa selvittäminen saattaa estää häädön

Jos vuokravelkaa kuitenkin syntyy, ryhtyy KOy Kajaanin Pietari perintätoimenpiteisiin. Häädetyllä ei yleensä ole mahdollisuutta saada Pietarilta uutta vuokra-asuntoa. Vuokranmaksuhäiriöistä tulee myös merkintä henkilön luottotietoihin.

Save-talot

Save-talojen kohdalla vuokraan sisältyy ennakkomaksuina vesi ja lämpö. Ne tasataan puolivuosittain todellisen kulutuksen mukaan. Tasaus tehdään tammi-kesäkuulle elokuun loppuun mennessä ja heinä-joulukuulle helmikuun loppuun mennessä. Mikäli asukkaalta on peritty ennakkomaksuja enemmän kuin mitä kulutuksenne on ollut, asukkaalle jää hyvitystä. Hyvityksen voi vähentää vuokrasta tai se maksetaan ilmoittamallenne tilille. Yhtiö ei maksa hyvityksille korkoa. Mikäli ennakkomaksu on pienempi kuin kulutus on ollut, tulee lisälasku, joka on maksettava laskun eräpäivään mennessä. Tasauksessa käytettävä hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevien tariffien mukaisesti. Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin Save-taloja ovat:

 • Haukitie 6 ja 8
 • Kaikukatu 4
 • Kankurintie 1, 2 ja 3
 • Maahisentie 1, 3, 5, 7 ja 12
 • Maamiehentie 1-5
 • Mertapolku 1 ja 2
 • Rastitie 2
 • Rekitie 3, 4, 5, 6, 7 ja 8
 • Rysätie 4 ja 6 sekä

Koukkutie 30 ja Rasintie 1 ovat taloja, joiden asukkaiden vuokraan sisältyy sähkö ja lämpö ennakkomaksuina edellämainittujen Save-talojen mukaisesti. Tasaus tehdään Save-talojen ehtojen mukaisesti. Oksatie 43 – 49 taloissa sähköstä laskutetaan kulutuksen mukaan neljän kk:n välein.

Muut maksut

Asumispalvelut, jotka eivät sisälly vuokraan, maksaa niiden käyttäjä. Tällaisia ovat mm. ovenavausmaksu, autopaikka-, saunavuoro- ja pesutupamaksut sekä muut käyttökorvaukset, kuten esimerkiksi vesimittaritaloissa kulutuksen mukaiset vesimaksut.

Järjestyssäännöt

Vuokranantajan ja vuokralaisen vastuita ja velvollisuuksia säätelevät huoneenvuokralain lisäksi myös Kajaanin kaupungin järjestyssäännöt ja kiinteistön järjestyssäännöt. Ne on laadittu asukkaiden viihtyvyyden, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi, joten niiden noudattaminen on kaikille eduksi. Asukas vastaa myös vieraidensa osalta huoneenvuokralain ja järjestysmääräysten noudattamisesta. Tutustu kiinteistön järjestyssääntöihin kohdassa Järjestyssäännöt.

Miten toimitaan vakavissa tai toistuvissa häiriötilanteissa:

 1. Häiritty asukas ottaa yhteyttä sosiaali-isännöitsijään ja toimittaa hänelle vapaamuotoisen kirjelmän häiriöstä. Kirjelmässä täytyy olla kahden huoneistonhaltijan allekirjoitus.
 2. Sosiaali-isännöitsijä lähettää häirikölle kirjallisen varoituksen, jossa kerrotaan, että vuokrasopimus puretaan, mikäli häiriö jatkuu (tässä vaiheessa todistajan nimi ei tule häirikön tietoon).
 3. Häiriön jatkuessa tulee kahden asukkaan tehdä sosiaali-isännöitsijälle kirjelmä, jotta asia menee tästä eteenpäin. Kirjelmien välillä saa olla aikaa enintään kuusi (6) kuukautta. Asukkaiden tulee olla valmiita menemään todistajiksi käräjäoikeuteen.
 4. KOy Kajaanin Pietari tekee asiasta häätöhaasteen.
 5. Käräjäoikeus päättää asiasta joko kansliakäsittelynä tai oikeudessa. Tässä vaiheessa kuullaan myös todistajia. Päätöksen kannalta on tärkeää tietää, onko häiriö jatkunut myös käsittelyaikana.
 6. Kun käräjäoikeus tekee häätöpäätöksen, niin se toimitetaan Pietarille ja edelleen kihlakunnan virastolle.
 7. Kihlakunnanvouti ilmoittaa häätöpäivän Pietarille. Häädön toteuttaa ulosottoviranomainen.

Vuokrasopimuksen purku

Pietarilla on oikeus purkaa vuokrasopimus ilman irtisanomisaikaa, jos vuokralainen:

 • laiminlyö vuokran ajoissa maksamisen
 • siirtää vuokraoikeuden tai luovuttaa huoneiston hallinnan vastoin lain määräyksiä
 • käyttää huoneistoa muuhun tarkoitukseen kuin mitä vuokrasopimuksessa on edellytetty
 • viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää. Asukas vastaa myös vieraidensa aiheuttamasta häiriöstä.
 • hoitaa huoneistoaan huonosti.
Asumisturvallisuus

Vuosittain moni lapsi vahingoittuu juuri kotona touhutessaan.

Riskejä voi vähentää omatoimisesti:

 • Ikkunoihin ja parvekeoviin kannattaa asentaa lapsen turvaksi rajoitinketjut tai kaksiotetoiminteinen haka.
 • Huonekalut tulee sijoittaa siten, ettei lapsi pääsee kiipeämään ikkunaruutua vasten.
 • Pienen lapsen mahdollisuus avata uuni tai päästä käsiksi lieden kuumiin keittoastioihin on estettävissä hankkimalla lieteen turvareuna.
 • Käyttämättömät pistorasiat on lapsiperheissä syytä varustaa suojatulpilla.
 • Lääkkeet on parasta säilyttää lukitussa lääkekaapissa. Puhdistusaineet ja kemikaalit kannattaa pitää lasten ulottumattomissa.
 • Lapsille turvallisimpia leikkipaikkoja ovat oman pihan leikkialueet, puistot ja urheilukentät. Ajotiet, parkkipaikat ja rakennustyömaat ovat vaarallisia paikkoja lapsille.

Lukitse oikein

Ulko-ovi kannattaa takalukita, kun asunto jää tyhjäksi. Tarpeen tullen huoltomies neuvoo, miten tämä tehdään.

Mitään arvotavaraa ei kannata säilyttää kellari-, ullakko- tai pihavarastossa. Lämmittämättömässä ullakko- tai pihavarastossa ei kosteudelle altis tavara säily.

Vakuutukset

Kiinteistön täysarvovakuutus korvaa kiinteistölle aiheutuneet vahingot, mutta asukkaan irtaimistoon kohdistuneita vahinkoja ei tavallisesti korvata. Esimerkiksi tulipalon savuhaittojen asukkaan irtaimistolle aiheuttamat vahingot eivät kuulu kiinteistön täysarvovakuutuksen piiriin. Samoin myöskään vesivuodon aiheuttamia vahinkoja esimerkiksi huonekaluille ei korvata. Asukkaalla pitää olla oma kotivakuutus.

Asunnonvaihto

Pietarin asukkaalla on mahdollisuus asunnon vaihtoon perheen koon tai olosuhteiden muuttuessa. Tätä haluavan on täytettävä asuntohakemus ja jätettävä se liitteineen toimistoomme.

Huoneistotarkastukset

Poismuuton jälkeen huoltomies tekee huoneiston lopputarkastuksen. Myös asunnon vaihdon yhteydessä huoneisto tarkastetaan ennen vuokrasopimuksen tekemistä. Omatoimisten korjausten yhteydessä kiinteistömestari tai isännöitsijä voi tehdä huoneistotarkastuksen sen toteamiseksi, että korjaukset on tehty asianmukaisesti.

Kun huoneisto irtisanotaan, tekee huoltomies asunnossa ennakkotarkastuksen, jossa todetaan asunnon kunto mahdollisia korjaustarpeita varten.

Järjestyssäännöt

Kerros- ja luhtikäytävätalot

1. Ulko-ovet pidetään suljettuina klo 20.00 – 06.00. Ovien auki jättämisestä vastaa syyllinen.

2. Porraskäytävien siisteys vaatii:

 • että portaissa kuljettaesa pyyhitään jalat ja liikutaan meluttomasti
 • ettei huoneistoja tuuleteta portaisiin
 • ettei kotieläimiä päästetä portaisiin ilman ohjausta
 • ettei vaatteita pölytetä eikä harjata portaissa
 • ettei käytävissä säilytetä urheiluvälineitä tms
 • luhtikäytävä-taloissa on asukkaiden itse huolehdittava käytävien siisteydestä; talvella mm hiekoituksesta ja lumen putsauksesta

3. Mattoja saa pölyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen varatuilla paikoilla.

4. Mattojen ja vuodevaatteiden tuulettaminen (huom! ei tomuttaminen) on sallittua yksityisparvekkeilla.

5. Asukkaiden yörauhaa häiritsevä toiminta asunnoissa on kielletty 23.00 – 07.00 välisenä aikana. Naapureiden suostumuksella voidaan kuitenkin sallia järjestettäväksi perhejuhla ym. tilaisuuksia, jotka kestävät myöhempäänkin kuin klo 23.00:een.

6. Asukkaiden poissaollessa huoneistosta 3 vrk pidemmän ajan, on asukkaan tulipalon sekä vesi-, lämpö- ja sähköjohtojen ym. hoidon vuoksi jätettävä avain uskotulle henkilölle ja ilmoitettava tästä isännöitsijälle tai huoltomiehelle.

7. Vaatteiden pesu ei ole suotavaa huoneistossa, lukuunottamatta hyvin pientä pesua. Suositeltavaa olisi käyttää pesutupaa ja kuivaushuonetta, jotka luovutetaan määrätystä maksusta asukkaiden käyttöön.

8. Rakenteiden tärvelemisestä, ikkunoiden rikkomisesta, seinien raapimisesta ym. vahingon aikaansaamisesta vaaditaan syylliseltä korvaus. Vesijohtovuodoista ja muista putkivaurioista on asukkaan vahingonkorvauksilta välttyäkseen ilmoitettava huoltomiehelle tai isännöitsijälle.

9. Ulkoalueiden siisteys vaatii:

 • ettei nurmikoita ja istutuksia tallata tai muulla tavoin vahingoiteta
 • ettei pihassa säilytetä tavaraa luvatta
 • että keittiöroskat ym. jätteet kuljetetaan paketissa ja heitetään määrättyihin säiliöihin, joiden kannet on aina muistettava sulkea,
 • ettei makuuvaatteita tuuleteta ikkunoista
 • että kukin pitää oman parvekkeensa puhtaana ja siistinä
 • ettei riistaa, elintarvikkeita, astioita tai puhdistusvälineitä pidetä parvekkeella tai riippumassa seinien ulkopuolella
 • ettei kiinteistöalueella asenneta epäsiistejä lintulautoja

10. Kellareissa on avotulen käyttö ja ikkunoiden aukijättäminen edesvastuun uhalla kielletty. Yhteisiä tiloja ei saa käyttää varastona.

11. Televisio- ym. ulkoantenneja ei saa asentaa ilman isännöitsijän lupaa. Sama määräys koskee myös kaikenlaisia mainoskilpiä ja julisteita.

12. Lasten vanhempien tulee valvoa tarkoin lastensa toimia, koska vastuu tapahtuneista rikkomuksista jää heille.

Edellä olevien sääntöjen lisäksi noudatettakoon mitä yleiset lait, asetukset, kaupungin järjestyssääntö ja vuokrasopimus sekä asuntoosakeyhtiötaloissa yhtiöjärjestys ja yhtiökokousten päätökset määräävät.

Rivitalot

Sen lisäksi, mitä lait ja asetukset määräävät, on asukkaiden sovinnollisen ja tahdikkaan asumisen ohella otettava huomioon seuraavat määräykset:

1. Soitto ja laulu sekä muu häiritsevä elämä on kielletty klo 23.00 – 07.00. Aiheellisten, kohtuuden rajoissa vietettävien perhejuhlien sattuessa on musiikin harrastus sallittu myöhempäänkin, mutta asiasta on ehdottomasti hyvissä ajoin ilmoitettava huoneistoa ympäröiville naapureille.

2. Roskat sekä ruoanjätteet on vietävä ulkona olevaan roskalaatikkoon. Viemäriverkostoa ei saa käyttää minkäänlaisten roskien poistamiseen.

3. Pihan siisteys vaatii, että keittiöroskat ym. jätteet viedään niille määrättyihin paikkoihin. Pihalla ei säilytetä tavaroita isännöitsijän luvatta. Polkupyörät, sukset ja kelkat on pidettävä määrätyissä paikoissa. Koiria ja kissoja ei saa ulkoiluttaa piha-alueella.

4. Huoneistossa ei saa tehdä rakenteellisia muutoksia ilman hallituksen lupaa. Sähkötyöt on teetettävä siihen hyväksytyillä liikkeillä. Sähkölaitteiden, joita sähkötarkastuslaitos ei ole hyväksynyt, käyttö on ankarasti kielletty. Liesien toiminnassa mahdollisesti sattuvista häiriöistä on heti tehtävä ilmoitus huoltomiehelle.

5. Rakennusten tärvelemisestä, ikkunoiden särkemisestä, seinien raapimisesta ym. vahingon aiheuttamisesta vaaditaan syylliseltä täysi korvaus.

6. Autojen parkkeeraus on sallittu vain siihen varatussa paikassa. Näitä sääntöjä on jokaisen talomme asukkaan tinkimättä noudatettava.

Vakuusraha

Vuodesta 1992 lähtien KOy Kajaanin Pietari on perinyt huoneistoihin vakuusrahaa. Vakuusmaksu on huoneistokohtainen ja sen suuruus määräytyy huoneistotyypin mukaan.

Vakuusmaksut 1.1.2015 alkaen:

 • Yksiöt 400,00€
 • Kaksiot 600,00€
 • Kolmiot 750,00€
 • Nelikot 900,00€
 • Soluasunnot 330,00€

Rahavakuuden vaihtoehtona hyväksymme Kela:n maksusitoumuksen. Perustoimeentulotuen piiriin kuuluva asiakas voi hakea maksusitoumusta Kelasta. Hakemus on tehtävä Kela:lle välittömästi asuntotarjouksen saavuttua. Kaikki hakemukseen tarvittavat liitteet on toimitettava hakemisen yhteydessä. Emme odota päätöstä käsittelyn pitkittyessä puutteellisen hakemuksen tai kielteisen päätöksen vuoksi. Katso lisätietoja Kela:n vakuusmaksusta täältä tai osoitteesta Kela.fi.

Maksusitoumus on aina huoneiston kaksinkertaisen vuokran suuruinen. Maksusitoumus on toimitettava kirjallisesti annettuun eräpäivään mennessä tai asuntotarjous perutaan!

Vakuusraha on maksettava ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista.

Vakuusrahatarkastus

Huoneistot tarkistetaan vuokrasuhteen päättyessä. Vuokralainen saa irtisanomisen yhteydessä tiedotteen tarkastukseen liittyvistä asioista ja ohjeen loppusiivoukseen. Kehotamme asukasta sopimaan lopputarkastuksen oman alueen huoltomiehen kanssa ja pyydämme olemaan mukana tarkastusta tehtäessä. Näin asukas voi vielä viimeistellä mahdollisia siivous- ja korjaustarpeita ja vältymme mahdollisilta erimielisyyksiltä.

Huoneiston tarkastuksesta täytetään sähköinen vakuustarkastuspöytäkirja, joka voidaan pyydettäessä toimittaa asukkaalle sähköpostitse. Uudella vuokralaisella on vuokraoikeuden alkamisesta yksi viikko aikaa ilmoittaa kirjallisesti mahdolliset näkemyserot Kajaanin Pietarin toimistolle. Puutteita ei voi ilmoittaa myöhemmin, esim. siinä vaiheessa, kun asunnosta muutetaan pois. Vakuustarkastuspöytäkirjaan merkitään korjaustarpeet eriteltyinä vakuusrahalla tai ilman vakuusrahaa korjattaviin, mutta sinne merkitään myös viat, joita ei korjata.

Kehotamme asukkaita tutustumaan Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous -ohjeeseen. Ohjeessa hyödyllistä tietoa asunnon tavanomaisesta kulumisesta sekä uusille, että pois muuttaville asukkaille. Mikäli huoneistossa ei ole huomauttamista ja kaikki maksut ovat ajan tasalla, vakuusrahan palautus tapahtuu noin kahden viikon kuluttua vuokrasopimuksen päätyttyä.

Mikäli huoneistossa ei ole huomauttamista ja kaikki maksut ovat ajan tasalla, vakuusrahan palautus tapahtuu noin kahden viikon kuluttua vuokrasopimuksen päätyttyä.

Miksi perimme vakuusrahan?

Vakuusrahan käyttöönotto on osoittautunut hyödylliseksi. Aiemmin, kun sitä ei vielä peritty, eikä huoneistoja varsinaisesti tarkistettu, huoneistot saattoivat olla muuton jälkeen hyvinkin epäsiistejä ja huonokuntoisia. Tuolloin myöskin asukkaiden tahalliset remonttikustannukset tulivat talon maksettavaksi. Nykyisin huoneiston (edellä mainitun perusteiset) korjaus- ja siivouskulut veloitetaan asukkaan maksamasta vakuusrahasta ja näin tällä on alentava vaikutus vuokriin. Myös vakuusrahan korkotuotot otetaan huomioon vuokrien laskennassa. Vakuusrahan myötä asukkaat ovat tulleet huolellisemmiksi vuokra-asuntojen suhteen. Huoneistoihin ei jätetä ylimääräisiä tavaroita, siivouksen suhteen ollaan huolellisempia ja tahallinen rikkominen on vähentynyt. Näin huoneistojen kunto säilyy pitempään asuttavana. Eli huoneistossa saa näkyä tavallinen asumisen jälki, luonnollista kulumista ei korjata vakuusrahasta.

Sähkölaitteet

Sähkölaitteiden asennuksia ja korjauksia saa suorittaa vain viranomaisten valtuuttama asentaja.

Asukkaan tulee itse vaihtaa lamput ja palaneet sulakkeet. Kylpyhuoneen pistorasiat ja useimmat keittiön pistorasiat ovat suojamaadoitettuja. Näihin voidaan kytkeä vain maadoitetun tai suojaeristetyn kojeen pistotulppa. Kosteissa tiloissa tai ulkotiloissa ei saa käyttää sähkölaitetta, joka on kytketty tavalliseen pistorasiaan kosteantilan kynnyksen ulkopuolella. Esim. sisäkäyttöön tarkoitettujen joulukuusen- kynttilöiden käyttö parvekkeella siten, että johto on vedetty sisältä, on hengenvaarallista.

Mitään kylpyhuoneen pistorasiaa ei saa käyttää suihkun tai kylvyn aikana.

Liesi on kytketty kiinteästi sähköverkkoon. Kytkennän saa irrottaa vain sähköasentaja. Liesi ja uuni on puhdistettava säännöllisesti, jotta ne toimisivat tehokkaasti.

Jääkaappi ja viileäkaappi sulatetaan kerran kuussa, jos niissä ei ole automaattisulatusta. Pakastelokero kannattaa sulattaa myös säännöllisesti. Muutoin sähkönkulutus nousee ja pakastelokero voi jäätyä kiinni ja jopa rikkoutua.

Jääkaappi vaatii hoitoa

Sulatusveden poistoputkisto tukkeutuu usein. Varmistu, että poistoputki on avoinna, jottei sulamisvesi valu lattialle. Se voi aiheuttaa keittiön lattialle kosteusvaurioita. Ellet osaa avata tukkeutunutta poistoputkea, kysy neuvoa huoltomieheltä. Muista puhdistaa pölystä myös jää- ja viileäkaapin takana oleva putkisto ja lattialla seisovan jääkaapin lattiatila. Jääkaappi on puhdistuksen ajaksi siirrettävä paikoiltaan.

Antennilaitteet

Kaikkien lisäantennilaitteiden, kuten satelliittiantennien asentamiseen on pyydettävä isännöitsijältä lupa.

Sähkö

Sähkösopimuksen tekeminen ja päättäminen

Sähkön käyttö huoneistossanne edellyttää sähkösopimuksen solmimista ja vastaavasti sähkön käytön päättymisestä tulee tehdä ilmoitus sähköyhtiölle.

Ota yhteyttä hyvissä ajoin, sillä sähköntoimituksen aloitus seuraavana arkipäivänä tai myöhemmin on maksuton, mutta pikapyynnöstä samalle päivälle veloitetaan kulloinkin voimassaolevan verkkopalveluhinnaston mukaisesti.

Sähkösopimuksen solmimiseen tarvitaan seuraavat tiedot

 • nimi ja henkilötunnus
 • asiakasnumero ja / tai osoite, jos olet jo Loisteen asiakas
 • osoite, johon muutat ja laskutusosoite, jos se on eri
 • päivämäärä, jona tarvitset sähköä asuntoon. Samalla voit sopia mm. laskutus- ja maksutapavalinnoistasi.

Kun muutat pois, ilmoita

 • päivä, jolloin asunnossa ei enää tarvita sähköjä
 • uusi osoitteesi uuden sähkösopimuksen solmimista varten tai osoite, johon loppulasku lähetetään
Internet-yhteys

Osassa kohteita on Kajaanin Pietarin tarjoama laajakaistayhteys, jonka voit ottaa maksutta käyttöösi. Voit tarkistaa kohdehausta sisältyykö yhteys huoneistoosi. Asuntokaistan nopeus on 100/10M, joka riittää hyvin internetin normaalikäyttöön. Yhteyden palveluntarjoaja on Kaisanet.

Palvelun käyttöön tarvitaan gfast-ominaisuudella varustettu laajakaistamodeemi, joka liitetään huoneistossa sijaitsevaan puhelinpistorasiaan. Laitteen hankinnasta vastaa ja päättää aina asukas. Modeemin voi hankkia suoraan Kaisanetin myymälästä: Pohjolankatu 20, Kajaani.

Lisätietoja ja mahdolliset lisänopeustilaukset maksuttomasta Kaisanetin asiakaspalvelunumerosta: 0800 391 234. Palveluaika arkisin klo 8.00-17.00.

Häiriöilmoitukset 24/7: 0800 391 000.

Laitekohtaisten asetusten neuvontanumero: 0600 395 969. Palveluaika arkisin klo 8.00-17.00.

Jätehuolto

Jätteiden keräily, kuljetus ja käsittely on kallista puuhaa. Jätelain tarkoituksena on vähentää jätteen syntymistä ja saada kaikki käyttökelpoinen materiaali hyötykäyttöön. Jätehuollon tärkein lenkki on kuluttaja-asukas, joka myös maksaa jätehuollon kustannukset asumismenoissaan. Siksi käyttökelpoisten tavaroiden kierrätys ja jätteiden tarkoituksenmukainen lajittelu on kaikkien yhteinen etu.

Lajitteluohjetaulu löytyy jokaisesta jätekatoksesta.

Sekajäte energiaksi

 • Muut kuin pakkausmuovit (lelut, pakastusrasiat, hammasharjat, vhs-kasetit jne.)
 • Hygieniatuotteet
 • Pölypussit ja siivousjätteet
 • Käyttökelvottomat vaatteet, jalkineet ja kodin tekstiilit
 • Lahja-, pakkaus- ja käärepaperit
 • Likaiset pahvit ja kartongit
 • Lemmikkieläinten kuivikkeet
 • Hehkulamput ja halogeenilamput
 • Tupakantumpit, purukumit ja tuhka
 • Pienet puuperäiset jätteet

Sekajätteitä ovat jätteet, joita ei voida kierrättää materiaalina. Sekajäte hyödynnetään energiaksi ekovoimalassa.

Biojäte

Kiinteistön jätepisteessä on ruskea muovinen biojäteastia, johon maatuvat jätteet kerätään joko biojätepussissa tai sanomalehteen käärittyinä. Paperikääre estää jäteastioita likaantumasta. Imeytä nesteet.

 • Ruuantähteet
 • Hedelmien ja vihannesten kuoret
 • Kahvinporot, teepussit
 • Talouspaperit
 • Kukkamulta, kasvit

Muovipakkaukset

 • Elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, kuten jogurttipurkit, leikkele- ja juustopakkaukset, kahvipaketit ja sipsipussit
 • Pesuaine- ja shampoopakkaukset
 • Muovipullot-, kanisterit ja -purkit
 • Muovikassit, -pussit ja -kääreet

Vain puhtaat ja kuivat pakkaukset. Laita likaiset pakkaukset ja muut kuin pakkausmuovit sekajätteeseen.

Ei PVC-muovia, laita ne sekajätteeseen.

Kartonkipakkaukset

 • Maito- ja mehutölkit, myös alumiinifoliolliset (irroita muoviset korkit ja laita ne muovipakkausten keräykseen)
 • Keksipaketit, jauhopussit, pizzalaatikot
 • Juomapakkausten kääreet
 • Pahvilaatikot
 • Munakennot

Vain puhtaat ja kuivat pakkaukset. Huuhtele tölkit. Litistä ja pakkaa tiivisti. Laita likaiset pakkaukset sekajätteeseen.

Paperi

 • Sanoma- ja aikakauslehdet
 • Mainokset
 • Kirjekuoret
 • Kopiopaperit
 • Luettelot ja kirjat (poista kovat ja muovitetut kannet)

Vie paperi keräykseen irrallaan. Niittejä tai klemmareita ei tarvitse poistaa.

Lasi ja metalli

 • Lasiastiat, posliini, keramiikka ja kristalli
 • Peililasi, opaalilasi ja tyhjät lasiset lääkepakkaukset
 • Kattilat, pannut ja ruokailuvälineet
 • Sähköjohdot ja datakaapelit
 • Muu kotitalouksien pienmetalli

Lasi- ja metallipakkaukset suositellaan toimitettavaksi Rinki-ekopisteelle.

Ongelmajäte

Ongelmajätteitä ovat kaikki vaaralliset ja ympäristölle haitalliset jätteet, kuten loisteputket ja pienoisloistelamput, akut, jäteöljyt ja liuottimet. Kysy Kajaanin kaupungin ympäristökeskukselta, mihin ongelmajätteet voi toimittaa. Paristoja varten on omia keräysastioita useimmissa kaupoissa (teippaa virtanavat piiloon). Lääkkeet sekä kuumemittarit voi palauttaa apteekkeihin.

Lämmitys

Taloissa, joissa on vesikeskuslämmitys, on termostaattiset patteriventtiilit säädetty (perussäädön tuloksena) määrättyyn asentoon, jossa termostaatti pitää huoneen lämpötilan automaattisesti tasaisena.

Patterien pintalämpötila vaihtelee termostaattisäädöstä johtuen haalean ja lämpimän välillä. Huoneen lämpötilaa voi muuttaa patterin termostaatilla. Jos lämpö huoneistossa laskee alle +19 °C tai nousee yli +23 °C eikä tilanteen korjaus onnistu huonekohtaisella säädöllä, on asiasta ilmoitettava huoltomiehelle. Asukas ei saa muuttaa patterisäätöventtiilien asetusarvoja. Sopivin huonelämpötila on tutkimusten mukaan noin +20-21 °C. Parhaat yöunet saa vähän viileämmässä, noin +19 °C lämpötilassa. Lämpötilan alentaminen yhdellä asteella säästää lämmitysenergiaa 5-7 prosenttia.

Termostaattiventtiiliä ei saa peittää verhoilla tai suurilla huonekaluilla, koska tällöin termostaatti katkaisee huoneen lämmityksen ja huone viilenee. Päinvastoin käy, jos termostaatti sijaitsee lähellä tuuletusikkunaa. Kun tuuletusikkuna pidetään auki, termostaatti jäähtyy ja patteri kuumenee liikaa, jolloin energiaa tuhlaantuu. Tämä lisää asumiskustannuksia ja näkyy vuokran nousuna.

Vinkkejä energian säästämiseksi

 • Pidä asunnon lämpötila kohtuullisena. +20-21 °C on useimmille sopiva oleskelulämpötila. Tällöin huoneilman suhteellinen kosteus on myös korkeampi ja miellyttävämpi
 • Älä peitä pattereita pitkillä verhoilla, äläkä aseta niiden eteen huonekaluja, jotta lämpö pääsee kiertämään huoneeseen
 • Vedä verhot tai sälekaihtimet pimeän ajaksi ikkunoiden eteen estääksesi lämmön säteilyä ulos
 • Jos asunnon tai jonkin huoneen lämpötila nousee liikaa, älä päästä ylilämpöä pois tuulettamalla, vaan säädä pattereiden lämpötila alhaisemmaksi
 • Mikäli lämpötila laskee pakkasella epämiellyttävän alhaiseksi, ota yhteyttä huoltoyhtiötoimistoon tai huoltomieheen
Ilmanvaihto
 • Kiinteistön ilmanvaihto toimii koneellisesti joko normaali- tai tehostetehoilla. Ilmanvaihdon tehoa voidaan ohjata asukkaiden tarpeet huomioiden. Ilmanvaihto toimii aina vähintään normaaliteholla. Useimmiten ilmanvaihto on säädetty toimimaan ruoanlaittoaikoina tehosteteholla.
 • Koneellinen ilmanvaihto riittää yleensä tuuletukseen. Katolla oleva huippuimuri imee asunnoista ilmaa keittiössä, kylpyhuoneessa ja vaatehuoneessa olevien poistoventtiilien kautta. Raitista ilmaa virtaa ikkunoiden yläpuitteesta poistettujen tiivistepätkien tai raitisilmaventtiilien kautta. Näitä tuloilman reittejä ei saa tukkia.
 • Poistoilmaventtiilit on säädetty siten, että poistuvat ilmamäärät ovat oikeat. Venttiilien säätöjä ei saa muuttaa, koska silloin koko talon ilmanvaihto menee sekaisin. Ellei ilmanvaihto toimi, on yleensä syynä, että poistoventtiilit ovat tukkeutuneet tai tukittu.
 • Runsaan veden käytön (suihkutiloissa) jälkeen on tehtävä reilu tuuletus vesihöyryn poistamiseksi. Siellä missä asukas pystyy itse säätämään poistoa, on poistoa tehostettava tilanteen mukaan.
 • Poistoilmakanavistoon liitettäviä liesituulettimia ei saa asentaa jälkikäteen. Vain aktiivihiilisuodattimella varustetut ilmaa kierrättävät liesituulettimet ovat sallittuja.

Laitteiden puhdistus

 • Poistoventtiilin rungon ja lautasen väliin, usein vain muutaman millimetrin rakoon kerääntyy helposti pölyä ja keittiössä myös rasvaa. Siksi on hyvin tärkeää, että venttiilit puhdistetaan riittävän usein esimerkiksi harjalla ja pesuaineliuoksella. Tätä varten venttiilit irrotetaan kehikkoineen kiertämällä kehikkoa vastapäivään 1/4 kierrosta.
Korjausvastuu

Asuntojen korjausten suorittajasta ja maksajasta saattaa esiintyä epätietoisuutta. Pääsääntö on, että kiinteistön ulko- ja sisäpuoliset korjaustyöt kuuluvat yleensä KOy Kajaanin Pietarille, joka huolehtii niistä talousarvion mukaisesti. Asukas sen sijaan vastaa hankkimistaan lisävarusteista ja muista asumistason kohottamiseen liittyvistä korjauksista.

Ohjeellinen korjausvastuiden jakaantumisen taulukko:

Kustannusvastuu: A: Asukkaalla Y: Pietarilla A/Y: Tapauskohtainen vastuu.

Avaimet ja lukot

 • lisäavaimet A*
 • huoneiston ulko-oven sarjoitus Y/A*
 • turvalukon asennus A*
 • varmuusketjun asennus A

Ikkunat

 • ikkunapuitteiden korjaus Y
 • ikkunapuitteiden maalaus Y
 • ikkunoiden lasien vaihto tai korjaus Y/A*
 • ikkunoiden tiivistys Y/A*
 • aukipitolaitteet ja helat Y

Ovet

 • huoneiston ulko-oven tai parvekkeen oven korjaus Y
 • ovisilmän hankinta ja korjaus A*
 • ovien korjaus Y/A*

Keittiön kalusteet

 • keittiökalusteiden kunnostaminen Y
 • kuivausritilöiden vaihto Y

Pintaremontit

 • ulkoseinän korjaus ja parveke Y

Omatoimiset remontit ja vaihdot

 • sisämaalaukset ja tapetoinnit A**

Lämmitys ja ilmanvaihto

 • patterien ilmaaminen Y
 • patteriventtiilien korjaus ja säätö Y
 • ilmanvaihtojärjestelmän säätö Y
 • ilmanvaihtohormien puhdistus Y
 • ilmanpoistoventtiilien puhdistus A

Vesi- ja viemärilaitteet

 • pesualtaan tulppa Y
 • suihkuletkun vaihtaminen Y
 • lavuaarin allaskaapin asennus A
 • pesukoneliitännät A***
 • lattiakaivojen puhdistus A/Y
 • WC-istuimen kansien vaihto Y
 • putkistovuodot ja viemäritukokset Y
 • vesihanojen korjaus ja uusiminen Y

Sähkölaitteet

 • palovaroittimet paristoineen Y
 • sulakkeiden vaihto A
 • jääkaapin ja uunin lamppujen vaihto A
 • ovisummerin paristojen vaihto A
 • hehkulamput A
 • valokatkaisijat ja pistorasiat Y
 • lieden levyn uusiminen Y***
 • antenniliitosjohto (1 kpl/huoneisto) Y
 • loisteputkien vaihto Y
 • valaisimet ja valaisinkuvut Y

* = Ota yhteys isännöitsijään. ** = Sovittava ja hyväksytettävä aina isännöitsijältä etukäteen ja jälkikäteen. ** = Työn saa tehdä vain alan ammattimies tai asiantuntijaliike. Y/A = Kustannusvastuu määräytyy tapauskohtaisesti aiheuttamisperiaatteen mukaan.

Epäselvissä tapauksissa ota aina yhteyttä isännöitsijään ennen kuin ryhdyt korjaukseen. Tarkempia tietoja kiinteistökohtaisesta käytännöstä ja mahdollisista yhtiön materiaaleista omatoimisiin remontteihin saat myös isännöitsijältä.

Kunnossapito

Isännöitsijän tai kiinteistömestarin kanssa sovittuaan asukas voi suorittaa asunnossaan pintaremontin ja muita korjauksia. Luonnollisen kulumisen aiheuttaman pintaremontin osalta Pietari antaa aineet ja tarvikkeet, mutta työ jää asukkaan tehtäväksi.

Asukkaan on hoidettava huoneistoaan huolellisesti. Huoneiston vahingoittumisesta on ilmoitettava viipymättä tai muutoin asukas joutuu itse vastaamaan laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta. Pietarin on puolestaan pidettävä kiinteistö ja asunnot asuinkelpoisessa kunnossa. Pietarilla on oikeus asunnon kunnon tarkastamiseen.

Asukas on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän, hänen perheensä jäsen tai hänen luvallaan huoneistossa oleskeleva henkilö tahallisesti, laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle. Myös asunnossa tupakointi kuuluu näihin asukkaan korvattaviin vahinkoihin.

Jos asunto jätetään käyttämättä pitkäksi aikaa, asukkaan on ilmoitettava siitä isännöitsijälle ja myös varattava mahdollisuus päästä huoneistoon.

Parveke

Parveke tulee pitää puhtaana. Märät matot hautovat maalin irti parvekkeen lattiasta. Tämän vuoksi ne on nostettava sateen jälkeen kuivumaan. Mattojen tomuttaminen parvekkeelta on kielletty. Parvekkeita ei ole tarkoitettu varastotiloiksi.

Ovisilmät ja varmuuslukot

Porrashuoneen oveen voidaan isännöitsijän luvalla asentaa varmuuslukko ja ovisilmä. Poismuuttaessaan ei niitä saa ottaa mukaansa. Varmuuslukon avain on toimitettava huoltomiehelle tai KOy Kajaanin Pietarin toimistoon.

Maalaustyöt asunnossa

KOY Kajaanin Pietari toimittaa asukkaalle sisätilojen maaleja tarvikkeineen asukkaan tekemän sähköisen ilmoituksen perusteella. Maalaustarvikkeisiin sisältyvät seinä- ja/tai kalustemaali, tela-sarja, sivellinsarja, kitti, lasta ja hiomapaperi. Seinämaalin sävy on ”maalarinvalkoinen” eli G497 (sävyllä on myös muita värikoodeja).

Suorittaessasi maalaustyötä asunnossa sitoudut noudattamaan seuraavia ohjeita ja ehtoja:

 • Huolehdi hyvästä ympäröivien pintojen suojauksesta. Älä maalaa kattoa, lattialistoja, lattiaa, kaapistoja tai sähkökalusteita.
 • Huolehdi tarvittavasta pintojen puhdistuksesta ennen maalausta.
 • Kittaa ja hio silotettavat kohdat huolellisesti.
 • Maalaa siten, että lopputulos on tasainen ja peittävä. Maalaa tarpeen mukaan useamman kerran.
 • Seinämaali on tarkoitettu vain seinäpintojen maalaamiseen.
 • Kalustemaali on tarkoitettu vain ovi- ja ikkunakarmien ja -listojen maalaamiseen.

Mikäli haluat maalata asuntoasi itse, toimi seuraavasti:

 1. Tee sähköinen ilmoitus www.kajaaninpietari.fi -sivustolta löytyvän vikailmoituslomakkeen kautta (Asukkaille -> Vikailmoitus). Täytä lomakkeeseen tarvittavat tiedot. Huom! Voit käyttää samaa lomaketta, mikäli haluat tehdä omakustanteisesti esimerkiksi tapetointia, seinien maalausta jollain muulla sävyllä tai laminaatin asennusta. Kerro tällöin mahdollisimman tarkasti, mitä olet tekemässä ja mitä materiaalia/sävyä aiot käyttää. Voit liittää ilmoituksen liitteeksi kuvan materiaalista/sävystä. Lupa ko. töille myönnetään ilmoituksen kuittauksella.
 2. Kerro lisätiedot-kohdassa, mitä haluat maalata ja minkä vuoksi. Kerro myös, saako huoltomies toimittaa maalit yleisavainta käyttäen, esim. tuulikaappiin.
 3. Lisää ilmoitukseen halutessasi kuvia nykytilanteesta.
 4. Mikäli asunnossasi on jo ennen suorittamaasi maalausta joitain sellaisia jälkiä, joiden voidaan katsoa johtuvan huolimattomasta maalauksesta (esim. maalitahroja lattiassa tai katossa), ota niistä kuvat ja liitä ilmoituksen liitteiksi. Tällöin et ole niistä itse vastuussa asuntoa vaihtaessasi tai pois muuttaessasi.
 5. Huomioithan, että maalaustöitä suorittaessasi sitoudut noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja ehtoja. Muutoin olet korvausvelvollinen huolimattoman maalaustyön aiheuttamista korjauskustannuksista.

Huoltomies toimittaa maalit noin viikon kuluessa siitä, kun on vastaanottanut sähköisen ilmoituksen ja käynyt sen läpi.

Lemmikkieläimet

Tavallisten kotieläinten pitäminen on sallittua, elleivät ne tuota häiriötä tai vahingoita asuntoa. Ammattimainen koirien, kissojen tai muiden eläinten kasvattaminen tai hoitaminen ei ole sallittua KOy Kajaanin Pietarin taloissa. Jos huoneistoa käytetään tällaiseen toimintaan, se voi aiheuttaa vuokrasopimuksen purkamisen.

Omistajan täytyy huolehtia siitä, etteivät eläimet pääse säikyttelemään tai puremaan ihmisiä tai aiheuttamaan muuta vaaraa tai vahinkoa. Koira ei myöskään saa toistuvalla haukunnallaan tai ulvonnallaan häiritä ympäristöä tai talon asukkaita.

Kaupungin järjestyssäännön mukaan koirat ja kissat on pidettävä kytkettynä yleisellä alueella, myös talon pihamaalla.

Soluasunnot

Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja soluasunnoissa muiden asukkaiden mahdollisten allergioiden vuoksi.

Muutto

Vuokrasopimus tehdään kirjallisena KOy Kajaanin Pietarin toimistossa, os. Linnankatu 18 A. Vakuusmaksu on maksettava ennen vuokrasopimuksen allekirjoitusta. Virallinen muuttoilmoitus on asukkaan tehtävä itse Postin kautta sähköisesti tai Postin toimipisteestä saatavalla lomakkeella.

Huoneiston kuntotarkastus

Huoltomies tarkastaa huoneiston aina asukkaiden vaihtuessa. Tarkastuksen yhteydessä ilmenneet korjaukset tehdään asukkaan poismuuton jälkeen. Tarkastuksesta tehdään sähköinen tarkastuspöytäkirja, jonka uusi asukas saa pyydettäessä sähköpostiinsa. Uudella asukkaalla on seitsemän (7) päivää aikaa reklamoida huomaamistaan vioista, joita ei pöytäkirjassa ole mainittu. Muutoin tarkastuspöytäkirja jää häntä sitovaksi.

Kehotamme asukkaita tutustumaan Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous -ohjeeseen.

Vuokrasopimus

Vuokrasopimus tehdään yleensä toistaiseksi voimassa olevaksi. Irtisanomisaika on vuokralaisen puolelta yksi kuukausi laskettuna irtisanomispäivää seuraavan kuukauden 1. päivästä. Asunnon jälleenvuokraus on kielletty. Se aiheuttaa vuokrasopimuksen välittömän purkamisen.

Muista

 • sähkösopimus
 • osoitteenmuutos
 • vakuutus
Pysäköinti

Kiinteistöjen yhteydessä on pysäköintialue, josta voi tarvittaessa varata autopaikan (12,50 €/kk). Autopaikka ei kuulu asuntoon vaan se on varattava erikseen toimistoltamme. Pyydämme huomioimaan, että pysäköintipaikkoja on rajallinen määrä.

Huomioitavaa:

 • Autopaikkoja vuokrataan lähtökohtaisesti yksi autopaikka/huoneisto. Mahdollisesta toisesta autopaikasta on luovutettava KOy Kajaanin Pietarin ilmoituksen mukaisesti.
 • Autopaikat on tarkoitettu paikkaa ensisijaisesti tarvitseville asukkaille (auto ns. päivittäisessä käytössä).
 • Autopaikkoja ei ole tarkoitettu vieraspaikoiksi. Vieraskäyttöön varatusta paikasta on tarvittaessa luovuttava.
 • Käytöstä poistettujen tai katsastamattomien autojen sekä ns. romuautojen pitkäaikainen säilyttäminen pysäköintialueella on kielletty.

Vieraspaikat on tarkoitettu vain kiinteistössä vieraileville, ei vakituisille asukkaille. Vieraspaikoilla pysäköinti on rajoitettu neljään tuntiin (pysäköintikiekko).

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittua ainoastaan pysäköintialueella. Moottoriajoneuvojen pysäkönti on turvallisuussyistä ehdottomasti kielletty kaikilla piha-alueilla, pelastusteillä, pihakäyttävillä sekä asuntojen ja rappujen edessä. Kielto koskee myös rivitalojen pihoja (esim. moottoripyörät).

Pelastuslain 11 §:n mukaisesti kiinteistön omistajan on osaltaan huolehdittava siitä, että hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet ja muut kulkuyhteydet pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä. Väärin pysäköidyt autot piha-alueella voivat aiheuttaa vaaratilanteita esim. hälytysajoneuvojen pääsyn estyessä kohteeseen.

Pysäköinti piha-alueella lastauksen ja purkamisen yhteydessä

Raskaiden tavaroiden, laukkujen, ostoskassien ym. viemisen yhteydessä pysäköinti piha-alueelle on sallittu ainoastaan muutaman minuutin lastausta tai purkua varten. Tämän jälkeen auto on siirrettävä pois piha-alueelta.

Muuton yhteydessä hetkellinen pysäköinti on sallittu tarvittavan ajan. Muuton on oltava koko ajan käynnissä tai piha-alueelle pysäköinnistä tullaan veloittamaan valvontamaksu.

Pysäköinninvalvojat odottavat ajoneuvon luona ennen valvontamaksun kirjoittamista. Tämän aikana kuormaamisesta tai kuorman purkamisesta on ilmettävä selviä merkkejä.

Pysäköinninvalvonta

ParkkiPate vastaa kaikkien kiinteistöjemme yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Virheellisestä pysäköinnistä veloitetaan valvontamaksu (50 €). Valvontaa suoritetaan kaikkina vuorokauden aikoina myös viikonloppuisin.

Pyydämme huomioimaan, että kaikki pysäköinnin valvontamaksuihin liittyvät kysymykset ja reklamaatiot on esitettävä suoraan ParkkiPatelle. KOy Kajaanin Pietarin henkilökunta ei vastaa pysäköinninvalvontaan liittyviin kysymyksiin.

Pysäköinninvalvontaan liittyvät kysymykset ja tiedustelut

ParkkiPate »

Turvallisuusohje

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin tavoitteena on sekä turvallinen että viihtyisä asunto ja asuinympäristö. Tätä asiaa tukemaan on tehty turvallisuusohje, joka samalla vastaa lain vaatimaa pelastussuunnitelmaa.

Tämä ohje on tehty yhteistyössä Kainuun pelastuslaitoksen kanssa.

Sauna

Saunavuoro varataan ottamalla yhteyttä Kajaanin Pietarin asukaspalveluun. Saunamaksu (14€ / kk / vuoro) maksetaan vuokran yhteydessä.

Muista hyvät saunomistavat:

 • Jätä sauna jälkeesi siistittynä, sellaisena kuin itse haluaisit sen olevan vuorosi alkaessa.
 • Käytä aina omaa laudeliinaa.
 • Lemmikkieläinten vieminen saunatiloihin on kielletty.
 • Muista viedä vauvanvaipat ja muut haisevat roskat mukanasi.
 • Säästä suihkuvettä äläkä kastele löylyhuoneen seiniä.

Pukuhuoneesta löydät tarkempia ohjeita.

Asuntokohtaisten saunojen hoito-ohjeet:

 • Huolehdi siitä, että kiuas on päällä vähintään puoli tuntia viimeisen saunojan jälkeen.
 • Saunomisen jälkeen on ilmastointia käytettävä vähintään tunti täydellä teholla. Ilmastoinnin säätö tapahtuu liesikuvusta.
 • Varmista riittävä tuuletus esimerkiksi avaamalla pesutilan ikkuna.

Mahdollisista kosteus- tai muista vaurioista on ilmoitettava välittömästi isännöitsijälle.

Vikailmoitukset

Ilmoita viat

Asukkaan on ilmoitettava KOy Kajaanin Pietarin toimistolle tai suoraan huoltomiehelle (joko soittamalla tai näiltä sivuilta kohdassa Vikailmoituslomake) havaitsemistaan huoneiston tai kiinteistön muiden osien vahingoittumisesta (rikkoutuneesta ikkunasta, hissistä, sähkölaitteesta tai vesivuodosta). Ilmoitus on tehtävä heti, jos vika tai vahinko aiheuttaa vaaraa tai voi jatkuessaan aiheuttaa lisävahinkoja. Asukas voi joutua korvausvelvolliseksi viasta, josta ei ole tehty ilmoitusta.

Tarkkaile myös ilmanvaihto-, lämmitys ja WC:n huuhtelulaitteiden sekä vesihanojen kuntoa. Ilmoita vioista ja puutteista välittömästi huoltomiehelle.

Huoltopäivystys

Talon ilmoitustaululta tai ulko-ovilta löydät KOy Kajaanin Pietarin päivystysnumeron (0500 680 139), johon voit soittaa iltaisin (klo 16 – 7) tai viikonloppuisin sellaisista tehtävistä, joita ei voi siirtää seuraavaan päivään, esimerkiksi putkirikosta.

Avain hukassa?

Huoltopäivystys auttaa myös, jos avain on hukassa tai jäänyt väärälle puolelle ovea. Aukaisun pyytäjän henkilöllisyys tarkastetaan. Hänen tulee luonnollisesti olla asunnossa kirjoilla. Ovenavaus on aina maksullista. Oven avausmaksu on 15 € virka-aikaan (ma-pe klo 7-16) ja 30 € päivystysaikaan (klo 16-7 ja viikonloppuisin).

Yhteiset tilat

Asuinympäristön kodikkuus ja viihtyisyys riippuu paljolti myös siitä, kuinka hoidettuina ja siisteinä talon yhteiset tilat ja piha-alueet pidetään. Ensivaikutelma asuinalueesta, talosta ja sen asukkaista muodostuu juuri näistä asioista.

Porrashuone ja hissi

Porrashuoneet hisseineen ovat kerrostalon eniten käytettyjä yhteiskäyttötiloja, jotka eivät kuitenkaan sovi kokoontumis- tai leikkipaikoiksi. Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niille varatuissa paikoissa. Porrashuone ei ole esim. lastenvaunujen säilytyspaikka. Porrashuoneiden ulko-ovissa on yleensä sähkölukot, joilla ne lukitaan yöksi. Sen jälkeen ovista kulkevan tulee huolehtia, että ovi lukkiutuu.

Tupakointi

Tupakkalaki kieltää tupakoinnin kiinteistön kaikissa huoneistoissa, yhteisissä ja yleisissä tiloissa, myös hisseissä.

Pitääksemme asunnot hyvässä kunnossa, on tupakointi kielletty myös asuntojen sisällä. Jos vuokralainen ei tätä noudata, vastaa hän kaikista korjauskustannuksista, jotka tupakoinnin takia joudutaan asunnolle tekemään.

Varastot

Ulkoiluvälineille, kuten polkupyörille ja suksille, on kerrostaloissa omat säilytystilansa, usein myös lastenvaunuille. Ulkoiluvälinevarasto ei ole lasten lelujen säilytyspaikka eikä myöskään leikkipaikka. Itse kunkin etu on huolehtia, että ovet ovat lukossa.

Kutakin asuntoa varten on erillinen irtaimistovarasto, jonka ovessa on lukkoraudat valmiina asukkaan hankkimalle riippulukolle. Jos talossa on erilliset kylmäkellarikomerot, on asukkaan itse lukittava oma komeronsa. Sisätiloissa ei saa säilyttää bensakanistereita, palavia nesteitä tai kaasuja.

Pesutupa

Ohjeet pesutuvan käytöstä ja sen käyttöajat löytyvät pesutuvan seinältä. Niitä voi kysyä myös huoltomieheltä tai toimistolta. Muista siivota pesutupa käytön jälkeen. Pesutuvan ja kuivaushuoneen käyttäminen on kielletty hiljaisuusaikaan (klo 23-07).

Pyykkikoneet toimivat puhelinmaksulla. Palvelunumero ja ohjeet maksun suorittamiseen löytyvät jokaiselta pesutuvalta. Puhelun hinta ilmoitetaan soitettaessa numeroon. Maksullisiin puhelinnumeroihin tehty esto ja pre-paid -liittymien operaattorikohtaiset ehdot voivat rajoittaa palvelun käyttöä. Muistathan tarkistaa ehdot omalta operaattoriltasi! Maksu peritään omalta puhelinlaskulta tai liittymän saldosta.

Kuivaushuone

Puhallin on käytössä yleensä klo 7 – 22. Lämpöpuhallinta ei saa käyttää yöaikana. Kuivaushuone on tarkoitettu ensisijaisesti pesutuvassa pestyille pyykeille. Jos kuivaushuoneessa on vapaata, niin suosittelemme myös kotona pestyn pyykin kuivattamista talon kuivaushuoneessa. Kuivunut pyykki on haettava pois mahdollisimman pian, jotta tilaa vapautuu seuraavalle käyttäjälle.

Kuivausrumpu

Kuivausrumpua saa käyttää myös kotona pestyn pyykin kuivaamiseen samoin ehdoin kuin kuivaushuonettakin. Pyykin jatkuva kuivaaminen kotona voi aiheuttaa asunnossa kosteusvaurioita, varsinkin jos ei huolehdita riittävästä tuuletuksesta.

Kerhohuone

Kerho-ja askarteluhuoneiden käytöstä, järjestyksestä ja siivouksesta huolehtii asukastoimikunta, ellei toisin ole sovittu.

Piha- ja leikkialueet

Yhteiset talkoot ja asukkaiden omatoimisuus edistävät viihtyvyyttä ja auttavat tuntemaan naapureita. Leikkialueet ja -välineet on suunniteltu lasten käyttöön. Kotieläinten ulkoiluttaminen näillä alueilla on järjestysmääräysten mukaan kielletty.

Tupakointi

Tupakkalaki kieltää tupakoinnin kiinteistön kaikissa yhteisissä ja yleisissä tiloissa, myös hississä.

Tupakointi asunnoissa

Pitääksemme asunnot hyvässä kunnossa, on tupakointi kielletty myös asuntojen sisällä.

Jos vuokralainen ei tätä noudata, vastaa hän kaikista korjauskustannuksista, jotka tupakoinnin johdosta joudutaan asunnolle tekemään.

Vesikalusteet

Vuotavasta hanasta tai jatkuvasti vuotavasta wc-säiliöstä on ilmoitettava välittömästi huoltomiehelle.

Viemärilaitteet

Keittiön viemäriin ei saa huuhtoa ruoanjätteitä tai kahvinporoja. wc-viemäriin ei saa heittää siteitä, vaippoja, kissanhiekkaa tms., koska seurauksena on usein tukkeutuminen. Viemärin avaamisesta laskutetaan asukasta.

Asukkaan tulee puhdistaa kylpyhuoneen lattiakaivot. Jos asunnossa tuntuu viemärin haju, saattaa syynä olla lattiakaivon kuivuminen. Hajulukko saadaan toimimaan laskemalla vettä viemäriin.

Pesukoneliitännät

Pesukoneiden asennuskustannuksista vastaa asukas. Jos asunnossa ei ole pyykinpesukoneen tai astianpesukoneen liitäntävalmiutta, täytyy työ teettää LVI-asentajalla. Kaikkien vesijohtoliitäntöjen tulee olla paineenkestäviä. Pesukonehanan yhteydessä on aina oltava takaiskuventtiili (imusuoja).

LVI-asentajan asennustodistus kannattaa säilyttää mahdollisen vesivahingon varalta. Virheellisesti suoritetun pesukoneliitännan aiheuttamista vuotovaurioista vastaa asukas. Myöskään vakuutus ei niitä kata.

Kun pesukone ei ole käytössä, sulje täyttöhana, koska jatkuva vedenpaine voi rikkoa vesiletkun ja aiheuttaa vesivuodon.

Samat asennusohjeet koskevat astianpesukonettakin. Se tulee asentaa keittiökalusteita rikkomatta. Puretut kalusteet säilytetään asunnon irtaimistovarastossa ja ne on poismuutettaessa asennettava paikoilleen. Erilliset hanat jätetään paikoilleen.

Pesukoneiden vesi- ja poistoletkujen kuntoa on tarkkailtava ja korjautettava havaitut viat. Asukkaiden on myös tarkkailtava liitoskohtien tiiviyttä.